Home Geskiedenis History Our Personnel Services Articles/Artikels Photo Gallery Contact Us
 

 


Ons Geskiedenis

Alhoewel die datum nie met absolute sekerheid vasgestel kon word nie, blyk dit tog deur oorlewering dat ʼn sekere Henry Oswald Vos gedurende die jaar 1904 deur die Vrystaatse regering na Parys gestuur is as dorpsekretaris. Om sy inkomste aan te vul het hy toestemming van die plaaslike magistraat verkry om in die distrik Vredefort, waarvan Parys toe ʼn deel uitgemaak het, as wetsagent te praktiseer. Later het mnr. D.H. Viljoen, ʼn gekwalifiseerde prokureur, by mnr. Vos aangesluit en praktiseer hulle toe in vennootskap te Parys met takkantore te Oranjeville en Vredefort.

In die laat 1920s neem hulle ʼn jong onderwyser, mnr. J.J. Wessels, wat toe oorkant die Vaalrivier op Kopjeskraal onderwys gegee het, as ingeskrewe klerk in diens. Die leerkontrak is met mnr. Viljoen aangegaan, aangesien ʼn wetsagent nie toegelaat was om ʼn klerk op te lei nie. Wessels word as prokureur toegelaat in die vroe depressiejare, en weens die swak ekonomiese toestand in daardie stadium kon die vennootskap hom nie ʼn redelike salaris aanbied nie. Om sy dienste te behou gee hulle hom ʼn derde vennootskap. Die swaar jare het voortgeduur en Viljoen het besluit om uit die vennootskap te tree. Hy neem die twee takkantore oor en vestig hom te Vredefort. Vos en Wessels gaan voort met die kantoor te Parys onder die naam Vos & Wessels.

In 1936 is Vos oorlede en gaan Wessels op sy eie voort met die praktyk. Hy het van tyd tot tyd ʼn professionele assistent in diens gehad waarvan een ʼn sekere mnr. J.B. Cornelius is wat later van tyd te Heilbron gepraktiseer het.

In 1945 neem Wessels mnr. J.P. Coetzee (die vader van die huidige eienaar van die firma) as leerlingklerk in diens. In 1947 neem hy ook mnr. T. Vorster as prokureur in diens. Vorster word in 1948 vennoot en die praktyk word onder die naam Wessels & Vorster voortgesit.

In 1950 is Wessels oorlede en gaan Vorster voort om op sy eie onder dieselfde naam te praktiseer. Later verander hy die firmanaam na T. Vorster. Nadat Coetzee as prokureur toegelaat is, word hy eers professionele assistent en later vennoot. Die naam van die vennootskap word toe verander na Vorster & Coetzee.

Mnre. J.P. Coetzee jr. en N.P. Barnhoorn wat sedert 1979 as professionele assistente in diens was van die firma, tree in 1980 toe as vennote. Die naam van die vennootskap bly onveranderd.

In 1985 tree J.P. Coetzee sr. af en die oorblywende drie vennote gaan voort met die praktyk onder die bestaande naam.

In 1987 tree Vorster ook af en die twee oorblywende vennote gaan voort met die praktyk. Die firmanaam word verander na Coetzee & Barnhoorn.

Mnre. Coetzee en Barnhoorn neem ʼn sekere mnr. J.L. Pretorius as professionele assistent in diens en hy word in 1988 ʼn vennoot van die firma waarvan die naam onveranderd bly. Pretorius verlaat mettertyd die praktyk waarna Coetzee en Barnhoorn voortgaan met die praktyk tot in 2002 met die afsterwe van mnr. Barnhoorn.

Die firma Coetzee & Barnhoorn se naam word vanaf 1 Maart 2004 verander na Coetzees en op 1 Maart 2005 inkorporeer die firma om voortaan bekend te staan as Coetzees Ing.

Dr. J.P. Coetzee, sy seun Japie en sy dogter Cecile de Milander is tans die direkteure van Coetzees Ing.

Top of the page

 
     
 
Service Excellence

-

Diens by Uitnemendheid
 
     
  Last Updated on 21 October 2013