Home Geskiedenis History Our Personnel Services Articles/Artikels Photo Gallery Contact Us
 

 


"Aut viam inveniemus aut faciemus"
 

 

Dienste wat ons lewer sluit in:

 

Services we render include:

 

Boedelbeplanning:

Estate Planning:

Opstel van en Advisering met betrekking tot Testamente
 

Drafting of and advising on Wills
 

Bereddering van bestorwe boedels:

Administration of Deceased Estates

  • Documents needed to report an estate
  • A guide for heirs
     

Trusts (Oprigting, Administrasie, Advies, ens.)

Trusts (Creation, Administration, Advice, etc)

Inkomstebelasting, Kapitaalwinsbelasting, Boedelbelasting, Skenkingsbelasting en BTW (Beplanning, Advies, Besware, ens.)
 

Income Tax, Capital Gains Tax, Estate Duty, Donations Tax and VAT (Planning, Advice, Objections, etc)
 

Transportbesorging (Koopkontrakte, Eiendomsoordragte, Verbande, Deeltitelskemas, ens.)
 

Conveyancing (Deeds of Sale, Property Transfers, Bonds, Sectional Title Schemes, etc)
 

Advisering oor en opstel en verlyding van Huweliksvoorwaardeskontrakte
 

Advising on and drafting and executing Ante nuptial Contracts
 

Arbeidsaangeleenthede
 

Labour Matters
 

Huur- en Deelsaaikontrakte
 

Lease and Crop Sharing Agreements
 

Straf en Siviele Litigasie
 

Criminal and Civil Litigation
 

Familie Reg insluitende Egskeidings en Onderhoudsaangeleenthede
 

Family Law including Divorces and Maintenance Matters
 

Invorderings
 

Collections
 

Dranklisensieaansoeke en oordragte
 

Applications and transferring of Liquor Licences
 

 

 

  Top of the page

 
     
 
Service Excellence

-

Diens by Uitnemendheid
 
     
  Last Updated on 23 February, 2010